Лого ДУМА
ДУМИ МНОГО ДУМА Е ЕДНА

19 Март 2018 | Понеделник
 
вход регистрирай се

На първа страница

На фокус

В очакване на ВиК-реформата

Регионалното министерство не умее да управлява средства, взети от международни финансови институции, констатира доклад на Сметната палата

Светла Василева

20. Декември 2016 , брой: 290   731   0
Снимка
Лиляна Павлова прави ритуална първа копка на дострояването на язовир "Луда Яна" и полага Капсула на времето в основите на съоръжението

Има неща, за които политиците говорят неуморно и убедително по цели дни, но никога не ги правят. Има и други, за които споменават с половин уста и между другото, или нищичко не казват, просто ги свършват. Неприятното е, че действията им са все на гърба на гражданите, които разбират за онова, което им е причинено от некадърност, безхаберие или обикновена алчност, постфактум. Когато вече е късно и когато "сметката" от действията или бездействията на управляващите е на масата и очаква да бъде платена.
Поредният чек, който предстои да осребряваме, вече е представен. Идната 2017 г. ще трябва да започнем да го плащаме по два пъти годишно, та чак до 2028 г. Това е заемът от Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР), сключен през 2010 г. за финансиране на проект "Развитие на общинската инфраструктура". (виж каре)
Идеята на проекта е да подпомогне общините да планират развитието на ВиК-сектора и да подобри качеството и надеждността на общественото водоснабдяване в определени населени места. В началото на октомври т.г. Сметната палата излезе с доклад, в който анализира ефективно и ефикасно ли е изпълнен проектът, допринася ли той за развитие на ВиК-сектора, създадената организация в МРРБ осигурила ли е условия за неговото ефективно и ефикасно изпълнение. Одитираният период е от датата на сключване на заемното споразумение - 1 февруари 2010 г. до 30 юни 2015 г., но част от изводите са направени на база факти, проследени до 31 декември 2015 г.
От доклада става ясно, че заемното споразумение е променяно два пъти. Веднъж - през 2011 г., когато се наема консултант за съдействие при изпълнението на проекта - Project Implementation Support Assistance (PISA), и втори път - в края на 2014 г. Тогава амбициозната цел на проекта по отношение на доизграждането на язовири от "да подобри надеждността и качеството на общественото водоснабдяване в избраните населени места" се променя на "да подобри обема на доставената питейна вода в целевите райони". Удължава се срокът за изпълнение на проекта с две години - до  декември 2017 г., отпада изграждането на язовир "Нейковци" и пречиствателната станция към него. Направено е и вътрешно преструктуриране на средствата. Тези за консултантски услуги - от 4 млн. евро в първоначалния вариант, стават 8,3 млн. евро в окончателния, подготовката на регионални генерални планове - от 16,7 млн. евро пада на 9,8 млн. евро, средствата за строителни работи - от 60 млн. евро стават 51,6 млн.евро.
    
Откъде започва всичко?

Стратегията за управление и развитие на водоснабдяването и канализацията в РБългария (обхващаща периода от 2003 до 2015 г.) приема за целесъобразно да се доизградят обектите, които ще повишат качеството на ВиК-услугата за гражданите и които имат степен на завършеност над 50% към 2001 г. Такива са язовирите "Луда Яна" (70%), "Пловдивци" и "Нейковци"(по 65%) и "Кюстендил" (55%). Срокът за изпълнение на строителството е до края на 2015 г. С подписаното през 2010 г. заемно споразумение с МБВР са предвидени инвестиционни дейности за пълното изграждане на язовирите "Луда Яна", "Пловдивци" и "Нейковци", включително прилежащите към тях пречиствателни станции за питейни води; както и рехабилитацията на язовир "Студена". Язовир "Кюстендил" не е включен в плановете, а "Нейковци" отпада през 2014 г. поради недостиг на финансов ресурс.
Към 31 декември 2015 г. - срокът, посочен в Стратегията за развитие на ВиК, нито един от язовирите не е достроен. Това не смущава нито кабинета на ГЕРБ, нито регионалния министър Лиляна Павлова, която почти година след крайния срок, на 26 октомври 2016 г., тепърва прави ритуална "първа" копка на дострояването на язовир "Луда Яна", отчитайки го като небивал успех на кабинета. Одитният доклад на Сметната палата обаче е безапелационен. Той констатира, че "работните процеси по изграждането и рехабилитацията на язовирите са на етапи на развитие и срокове на изпълнение, които показват значителна забава и спрямо срока за изпълнение на Проекта, определен със Заемното споразумение - декември 2017 г."
За разлика от язовирите, другата част от проекта, финансиран със заема от МБВР - подготовката на регионалните генерални планове, приключва в срок. До март 2014 г.

51 генерални плана

са одобрени. В тях са определени потребностите от инвестиране в рехабилитация на водоснабдителната мрежа и изграждане на канализационна мрежа и пречиствателни станции за отпадни води, така че да отговарят на директивите на ЕС. Само че днес те вече не вършат работа, защото плановете са 51, колкото е и броят на ВиК-дружествата, а изискванията са насочени към ВиК-асоциациите, които трябва да обединяват няколко дружества на териториален принцип и да заработят в 28 области. Това не притеснява управляващите. Още в началото на т.г. министрите на околната среда Ивелина Василева и на регионалното развитие Лиляна Павлова дават 60 млн. лв. от Оперативна програма "Околна среда" за трансформиране на част от 51 генерални плана в 14 предпроектни инвестиционни проучвания. Иначе казано - за слагане на съдържанието в нова форма. "Тунинговането" излиза по 4,29 млн. лв. средно на асоциация. Ясно е, че докато се случи водната реформа, течността от чешмите на гражданите ще доближи по стойност благородните метали. Гарантирано от ГЕРБ и не само от тях.
Одитът на Сметната палата разкрива смущаващи факти по отношение на управлението на проекта "Развитие на общинската инфраструктура". От звеното за изпълнението му не са документирани процесите по обсъждане и вземане на решения, което затруднява проследяването на работата и оценката на ефективността. Отчетено е, че редът за комуникация между наетия консултант PISA и звеното не е спазван, както и че с граждански договори са възлагани задачи за подпомагане на изпълнението на проекта, които дублират задачите, поставени пред консултанта. Т.е.

за едно и също нещо е плащано два пъти

Прилаганият ред при регистрацията и архивирането на документите не създава увереност за пълнотата и проследяемостта им, пише още в доклада на Сметната палата.
При усвояването на парите от заема липсва обоснована преценка за размера на поисканите средства спрямо необходимите предстоящи разплащания, което води до неикономичното им разходване от бюджета на МРРБ за плащане на лихви върху усвоени, но несвоевременно използвани, средства, констатират одиторите. И което е по-обезпокоително - в МРРБ липсват разработени и прилагани вътрешни процедури при изготвянето на заявките за предоставяне на средства при финансиране на инвестиционни проекти със заеми от международни финансови институции. Това не е всичко обаче. Оказва се, че към годишните финансови отчети по проекта, представени на МБВР, всеки път е имало препоръки по отношение на слабостите във вътрешния контрол. Те обаче нито веднъж не са взети под внимание от ръководството, констатира Сметната палата. "Системата за финансово управление на Проекта не е ефективна и не създава разумна увереност за законосъобразното му, ефективно и ефикасно изпълнение", пишат в заключение одиторите. За тези неща обаче политиците мълчат, правят каквото знаят, а гражданите омайват с приказки за стабилност. Докога?

Основни параметри на проекта

1. Проектът предвижда изграждане на три язовира и пречиствателни станции за питейни води към тях: "Пловдивци" до гр. Рудозем; "Луда Яна" до гр. Панагюрище; "Нейковци" до гр. Трявна, рехабилитация на язовир "Студена" до гр. Перник и пречиствателната станция за питейни води към него.
2. Изготвяне на регионални генерални планове на ВиК-системите (51 бр.) за територията на цялата страна (без гр. София).
3. Проектът се финансира с държавен заем от Международната банка за възстановяване и развитие - част от групата на Световната банка (Заем № 7834-BG от 01.02.2010 г.) Размерът му е 81 млн. евро, редуциран на 70 млн. евро, и средства от държавния бюджет в отношение 4 към 1 части за всеки изплатен разход по Проекта. Съгласно погасителния план от Заемното споразумение първата падежна дата за плащане на главницата е 15 април 2017 г. Погасителните вноски са 24, по две вноски на година до 2028 г.
4. Проектът се изпълнява чрез МРРБ, като за целта е структурирано Звено за изпълнението му.


Кой е отговорен?

Отговорност за управленските решения по смисъла на чл.6, ал.1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, съгласно който "ръководителите на организациите отговарят за постигане целите на организациите, като управляват публичните средства по законосъобразен, икономичен, ефикасен и ефективен начин" през одитирания период, носят:
- Росен Плевнелиев - министър на регионалното развитие и благоустройството в периода от 27.07.2009 до 09.09.2011 г. (20 месеца)*;
- Екатерина Захариева - министър на регионалното развитие и благоустройството в периода от 13.03.2013 до 29.05.2013 г. и зам.-министър на регионалното развитие в периода от 06.08.2014 до 07.11.2014 г. (5 месеца);
- Десислава Терзиева - министър на регионалното развитие от 29.05.2013 до 06.08.2014 г. (14 месеца);
- Лиляна Павлова - министър на регионалното развитие и благоустройството в периода от 09.09.2011 до 13.03.3013 г. и от 07.11.2014 до 30.06.2015 г. (44 месеца).

* Посочените в скобите месеци са отчетени след подписването на Заемното споразумение. Видно е, че оттогава до момента са минали 83 месеца. През 64 от тях, или 77% от времето, проектът е отговорност на Росен Плевнелиев и на Лиляна Павлова.
 

 

 

Апис
Всички права запазени "ДУМА"