Лого ДУМА
ДУМИ МНОГО ДУМА Е ЕДНА

21 Април 2018 | Събота
 
вход регистрирай се

Акцент

ГЕРБ излъга на едро за въглищата и язовирите

Важни за енергетиката водоеми са на критични нива спрямо полезните си обеми: „Въча”- 17%, „Кърджали”-13%, „Цанков камък”-10%

Светла Василева

30. Януари 2017 , брой: 20   1683   0На 23 януари енергийната министърка в оставка Теменужка Петкова заяви, че страната има "необходимите количества въглища" и "обемът на язовирите е 56% от общия им обем". С това изявление тя излъга на едро. Документите, с които разполага ДУМА, го доказват.
Първата лъжа е, че въглищата са достатъчно. При норматив на запаса от 14 дни в централите има въглища средно за 7.
Втората лъжа е за язовирите. Министърката включи и онези, които нямат значение за енергетиката.
Третата лъжа е за количеството на водата. Запасите бяха обявени спрямо общия обем, а не спрямо полезния.
Според експерти важни за енергетиката язовири са на критични нива: "Въча"- 17%, "Кърджали"-13%, "Цанков камък"-10%.
Редакцията на ДУМА разполага с дневната оперативна справка да състоянието на въглищните складове на топлоелектрическите централи в страната съгласно изискванията на заповед Е-РД-16-465/31.10.2016 г., заповед Е-РД-16-466/31.10.2016 Г. и заповед Е-РД-16-467/31.10.2016 г., а също и със сведение за водобаланса на язовирите, стопанисвани от НЕК ЕАД "Язовири и каскади", от дата 23 януари. Според записаното в справката за въглищните запаси излиза, че складът на ТЕЦ "Марица изток 2" е запълнен на 29,75%, което гарантира работа на централата за 4 дни, а не за 14, каквито са изискванията по норматив. Тази централа е 100% държавна собственост и като такава е отговорност и на министъра като принципал на държавните дружества в енергетиката. Сумарно на 23 януари складовите наличности на въглища в топлоелектрическите централи от комплекса "Марица изток" - двете американски, държавната "Марица изток 2", ТЕЦ "Марица 3" и ТЕЦ "Брикел" са за 7 дни работа, при натоварване в зимни условия. Това количество е два пъти по-малко от нормативно определеното, което трябва да гарантира работа за 14 дни. Министър Петкова не обяви какъв е нормативът и дали е спазен.
Числата от Справката за водобаланса на язовирите към 23 януари беше огласена по същия начин. В нея е записано, че те са пълни на 56%. Министърката огласи това число, но то не е съвсем вярно, както и в случая с въглищата.
Когато се говори за язовири, от значение са не всички, собственост на "Язовири и каскади", а само онези комплексни язовири, на които има водноелектрически централи (ВЕЦ) от системно значение. ВЕЦ от системно значение съгласно Правилата за управление на електроенергийната система (ПУЕЕС) са тези, с единична мощност на агрегатите над 10 MVA. Според това условие най-големият язовир "Искър" не би трябвало да влиза във водобаланса за осигуряване на мощностния и енергийния баланс на електроенергийната система. Заедно с него заради същия детайл, от водобаланса трябва да бъдат извадени обемите на язовирите "Беглика", "Тошков Чарк", "Копринка", "Ал. Стамболийски", "Овчарица", "Розов кладенец", "Калин" и "Карагьол". Преизчислявайки водните количества без обемите на изброените язовири, получаваме 37,24%, а не 56%, както обяви министър Петкова.
Ситуацията е много по-тревожна. И двете числа 56% и 37,24% са за налични водни количества спрямо общия обем на язовирите. Тук има детайл от съществено значение. Вливайки се в язовирите, реките влачат наноси, които постепенно запълват чашите и намаляват общия им обем. Мъртвият обем е най-ниската част от обема на даден язовир, предназначен да задържа наносите. Нормалното използване на водата за водоснабдяване, напояване и електропроизводство се осъществява от нива над мъртвия обем. Разликата между общия и минималния обем на язовира е полезният му обем и той има значение, а не общият.
Експерти обясняват ниските полезни обеми с това, че НЕК за втора поредна година е източила водата от язовирите много преди зимата, за да я превърне в електроенергия, продадена от определени търговци. Това се случва със знанието на Министерството на околната среда и водите, които контролират и разрешават за ползване водните количества от комплексните язовири. На 25 януари екоминистърката Ивелина Василева призна за проблеми само с язовир "Въча", като обяви, че на НЕК ще бъде наложена санкция, но не можа да каже кога и в какъв размер. И тя като енергийната министърка обаче, съобщавайки наличния воден запас на язовир "Въча", огласи числа спрямо общия му обем, а не спрямо полезния.

 

 

Апис
Всички права запазени "ДУМА"