Лого ДУМА
ДУМИ МНОГО ДУМА Е ЕДНА

15 Декември 2017 | Петък
 
вход регистрирай се

На първа страница

На фокус

Адекватни мерки в отбраната и сигурността

БСП ще продължи твърдо да следва своята политика за повишаване на социалния статут на военнослужещите

19. Юни 2017 , брой: 117   685   0
Снимка


Атанас ЗАФИРОВ

В последните няколко десетилетия проблематиката на гражданско-военните отношения навлезе в ренесансов период поради огромните политически и социални промени, настъпили на Стария континент. Те заедно с последвалия преход на постсоциалистическите държави към нов тип политически режими определиха търсенето и формирането на друг тип обществени отношения, които неминуемо обхванаха и теориите и възгледите за гражданско-военните отношения, оформили се като съществена област от системите за сигурност и отбрана на страните на континента.
През настоящия период, а и в обозримо бъдеще, средата за сигурност в региона ще се характеризира с висока динамика, асиметричност и многофакторност. Ескалацията на напрежението в съществуващите конфликти и възникването на нови такива предполагат адекватни мерки в политиката за отбрана и сигурност на страните членки на ЕС и налагат съществени промени в характера на гражданско-военните отношения и политиката за сигурност и отбрана на техните правителства.
В политическата практика на страните с развита демокрация са се формирали различни способи и средства за гражданско-военни отношения и контрол над сектора за сигурност. Те включват определени политически, икономически, правни, организационно-технически и морални механизми, чрез които се цели гарантирането на такова състояние на въоръжените сили, което да им позволява да изпълняват основните си конституционни задължения и функции. От друга страна, с механизмите на този контрол се цели неутрализирането на всички опити за въвличане на въоръжените сили в политическите борби за власт, както и предотвратяване на организирани действия срещу установените с конституцията институции и обществени норми.
Чрез системата за демократичен контрол могат да се регулират противоречията, които възникват в различни области на обществения живот, оказващи влияние и върху гражданско-военните отношения. Например противоречията, възникващи при финансирането на армията. Като правило обществените слоеве се консолидират много по-лесно за ограничаването на средствата за отбрана, отколкото за тяхното, макар и целесъобразно,  увеличение.
Размерът на разходите за сигурност и отбрана ограничава правителствата във възможността им да провеждат резултатна политика в областта на социалното осигуряване, образованието, здравеопазването, инфраструктурата, развитието на регионите и в други важни сфери на дейността им. Това е една от причините разходите за отбрана да се свиват до възможния минимум, особено в страни със слаборазвита или кризисна икономика. Тази политика обаче крие опасни рискове за сигурността на обществото и води до резултати, които не отговарят на неговите обществени интереси. Резултатът от такъв подход обикновено е технологично, информационно и интелектуално изоставане на въоръжените сили и предполага многократно по-големи разходи в бъдеще при привеждането им в съответствие със съвременните изисквания.
Търсейки

разумен баланс във военните разходи

БСП се придържа към принципа на отбранителната достатъчност, където проблемът за финансовото осигуряване следва да се решава принципно, от гледна точка на възможности и потребности. Ето защо БСП настоява за провеждането на Стратегически преглед на отбраната, който да даде точна картина за състоянието и потребностите на въоръжените сили. Като един от резултатите на този Стратегически преглед на отбраната трябва да бъде и изготвянето на План за модернизацията на Българската армия и Инвестиционен план. С изготвянето на тези нормативни документи искаме да избегнем порочната практика от близкото минало, когато се харчеха стотици милиони за проекти, които не допринесоха за повишаване на бойните способности на въоръжените сили (ПИКИС - Полева интегрирана комуникационно-информационна система); закупуването на вертолети "Кугар" без въоръжение; бойни фрегати без въоръжение и с остаряла радарна система.
БСП смята, че достигането на разходи за отбрана в размер на 2% от БВП трябва да става планомерно и за сметка на повишаването на брутния вътрешен продукт. При всички случаи е наложително търсенето на възможности за финансиране чрез пренасочване на ресурси към тези области на сигурността, които в конкретните и перспективни условия на обстановката ще доведат до положителни резултати в издигането на общото равнище на сигурността и отбраната на страната.
Друга дилема, стояща пред съвременното гражданско общество, е изборът между двата основни компонента на въоръжените сили - хората и въоръжението и техниката. В българското общество за съжаление няма еднозначен израз на справедлива градация при този избор. В тази връзка БСП нееднократно е изразявала убеждението си, че в сектора за сигурност, както и във всички области на обществените отношения,

най-същественият фактор е човекът

Осигуряването на ресурси за решително подобряване на социалния статут на военнослужещите е основен приоритет в нашата политика. В библията е казано "По делата ще ги познаете". В периода юни 2013 г. - август 2014 г., когато БСП ръководеше Министерството на отбраната, за 14 месеца бяха възстановени редица отнети от правителството на ГЕРБ социални права. Бяха инвестирани над 3 млн. лв. за ремонт на военно-жилищния фонд, беше увеличена минималната работна заплата на цивилните служители с 6 до 14%. За първи път от много години бе изплатено полагащото се доволствие на военнослужещите в размер на 18 млн. лв. Беше увеличен порционът им от 60 на 90 лв. и бяха изплатени допълнителни материални стимули в размер на около 25 млн. лв. В този период общо за социални дейности и политики бяха отделени над 56 млн. лв. от бюджета на МО. Като видим резултат на тази политика бе фактът, че за тези 14 месеца само 36 офицери напуснаха по собствено желание въоръжените сили. Едно кратко сравнение - само за предходната 2012 г., при кабинета "Борисов 1", бяха принудени да напуснат 1270 офицери. БСП ще продължи твърдо да следва своята политика за повишаване на социалния статут на военнослужещите.
На всеки, който пренебрегва значението на човешкия компонент, бих напомнил, че един от най-важните фактори за неудовлетворителното състояние на сектора за сигурност е сгрешената социална политика на ГЕРБ.
Друга особеност на гражданско-военните отношения, характерна за новите демокрации, е необходимостта от убеждаване на обществото да признае военната служба като

професия на дълга и призванието

свързана с рискове и високи отговорности, главно съдържание на която са полезни за обществото умения, изискващи висока квалификация и сериозна практическа подготовка. Спецификата на тази професия е и в нейната уникалност, свързана с обстоятелството, че тя отсъства на частния пазар, и хората, наети на работа в нея, не следва да бъдат освобождавани по общите принципи на договорните отношения между пазарните субекти. БСП ще работи активно за промяна на обществените настроения и негативните схващания в част от обществото към сектора за отбрана и сигурност. Ето защо работим по създаването на визия за управление на човешките ресурси, която да обхване всички процеси по привличането, набирането, подбора, подготовката, развитието и задържането на кадрите във въоръжените сили.
Като съществен проблем на гражданско-военните отношения в армиите от съвременен тип се очертава и този с изграждането и поддържането на боеспособен и осигуряващ нарастване на бойните способности резерв на въоръжените сили в условията на пазарна икономика. Неприложимата в тези условия досегашна система налага съществени законодателни промени и икономически мерки, необходими за привличане на гражданите и ангажиране на частните икономически субекти в тази дейност. Действащият закон за резерва доказа своята непригодност. От планираните за набиране и доставяне във въоръжените сили 3000 души от постоянния резерв договор са подписали по-малко от 25% от резервистите.
Утежняващо обстоятелство е и фактът, че тези хора са неподготвени и с огромни трудности биха изпълнили поставените задачи. Трябва да е ясно, че по време на управлението на ГЕРБ беше тотално разбита инфраструктурата за провеждане на мобилизация. Това е и една от причините Българската армия да няма реално нарастване на силите и средствата по време на криза. Експертите от БСП имат реална визия за състоянието на системата за резерва и са в процес на разработване на нов закон за резерва.
На следващо място бих посочил усъвършенстване на концептуалната основа и нормативната база на отбраната, развитие на военното образование съобразно непрекъснато променящата се среда за сигурност и условия за участие в съвместни операции.
Постигането на взаимодействие в такава относително сложна система налага създаването на интегриран модел на държавната политика в областта на отбраната (детайлизиране на задълженията и интегриране на усилията на министерствата и ведомствата, областните и общинските администрации в подготовката на страната за отбрана), както и усъвършенстване структурата на интегрираното Министерство на отбраната.
Гражданско-военните отношения продължават да се усъвършенстват в съответствие с променящата се среда за сигурност и развитието на обществото. Във всички случаи обаче те следва да съответстват на стремежите на хората към изграждане на по-сигурен, по-справедлив и по-добър свят.

 

 

 

Апис
Всички права запазени "ДУМА"