Лого ДУМА
ДУМИ МНОГО ДУМА Е ЕДНА

24 Февруари 2018 | Събота
 
вход регистрирай се

Икономика

ДФЗ отпуска 5 млн. лв. за кредити на зърнопроизводителите

Дума

11. Август 2017 , брой: 156   150   0Зърнопроизводителите ще могат да се възползват от общо 5 млн. лева за целеви кредит за производството на пшеница от реколта 2018, съобщиха от Държавен фонд "Земеделие". От 2 до 15 ноември могат да кандидатстват за финансовата подкрепа физически и юридически лица, еднолични търговци както и кооперации, регистрирани като земеделски стопани. Те трябва да са изрядни платци към бюджета, да нямат просрочени задължения към ДФЗ, да не са свързани лица с търговеца на минерални торове и семена, да не са в процедура по несъстоятелност или в обявена такава, както и да не са в производство по ликвидация.
Лихвата по кредита е в размер на 3%, но не по-малко от референтния лихвен процент, приложим към датата на сключване на договора за кредит. Средствата се предоставят от бюджета на ДФЗ до изчерпване на финансовия ресурс. Стопаните, които отговарят на изискванията, могат да получат 80 лв. на ха за закупуване на минерален тор и 40 лв. на ха за закупуване на семена. Максималният размер на кредита е 200 000 лв.
Кредитните задължения се обезпечават чрез ипотека върху недвижимо имущество, особен залог върху машини и съоръжения, складови записи за вложено зърно на съхранение в публичните складове, залог на парична сума или банкова гаранция. Общата сума на обезпеченията следва да осигури покритие на кредита в размер на 135%.
 

 

 

Апис
Всички права запазени "ДУМА"