Лого ДУМА
ДУМИ МНОГО ДУМА Е ЕДНА

21 Август 2018 | Вторник
 
вход регистрирай се

Икономика

Депутатите приеха окончателно ограничения на правомощията на синдика на КТБ

Дума

9. Февруари 2018 , брой: 28   166   0Парламентът прие на второ четене вчера част от предложените от ДПС промени в Закона за банковата несъстоятелност, свързани с казуса Корпоративна търговска банка. Останалите текстове се очакват да бъдат гласувани в днешния пленарен ден. С приетите днес текстове се въвежда ограничение на правомощията на синдика.
Временният синдик и синдикът нямат право до датата на откриване на процедурата по осребряване имуществото на банката да заличават учредени от длъжници обезпечения. Изключение се прави само за случаите, при които вземането на банката е погасено изцяло чрез парично плащане.
Депутатите гласуваха нов текст по отношение на недействителност на сделки, извършени от трети лица. Според новите разпоредби недействителна по отношение на банката и на кредиторите на несъстоятелността е всяка сделка, при която вземане от банката е прехвърлено на трето лице, независимо от броя на прехвърлянията, ако в резултат на нея в патримониума на лицето, разпоредило се с вземането, не е постъпило в разумен срок имущество. Това имущество може да бъде парични средства или актив, различен от вземане за цена по сделка, съразмерно на прехвърленото вземане.
В случай, че сделката бъде обявена от съда за недействителна, третото лице губи качеството си на кредитор спрямо други лица, ако вземането му се основава на придобити в резултат на тази сделка права. В закона се посочва, че по искане на банката или на кредиторите по несъстоятелността се спират всички висящи съдебни, съдебно-изпълнителни производства и/или производства по несъстоятелност, с предмет вземането на третото лице, до влизане в сила на съдебното решение.
Синдикът, временният синдик или Фондът за гарантиране влоговете в банките могат да предявяват искове пред съда по несъстоятелността за обявяване на недействителността на сделка или на поредица от сделки в петгодишен срок от откриването на производството по несъстоятелност за банката.

 

 

Апис
Всички права запазени "ДУМА"