Лого ДУМА
ДУМИ МНОГО ДУМА Е ЕДНА

24 Септември 2018 | Понеделник
 
вход регистрирай се

България

Регламентират работата на здравните медиатори

В 113 общини 230 души помагат за здравната грамотност на уязвими групи

Аида Паникян

15. Август 2018 , брой: 157   176   0Да бъде регламентирана дейността на здравните медиатори предлага проектът на здравното министерство за изменение и допълнение на Закона за здравето. Предложението цели дейността на здравния медиатор да бъде нормативно регулирана, за да се постигне устойчивост на развитието на професията, както и да бъдат нормативно уточнени необходимите за нея професионални компетентности, знания и умения, както и да бъдат разписани механизми за проследяване и оценка на ефективността от подкрепата, която те оказват. Според законопроекта министърът на здравеопазването определя с наредба изискванията към дейността на здравните медиатори. Проектът предвижда дейността на общините в областта на здравната профилактика сред уязвими групи да се подпомага от здравни медиатори. От мотивите става ясно, че всяка година броят на тези посредници се увеличава с около 20, но в Закона за здравето липсва нормативна регулация, регламентираща дейността им.
Очакваният резултат от приемането на предложението за регламентиране на дейността на здравните медиатори е постигане на устойчиво развитие на професията и повишаване на достъпа до профилактика на неграмотни, бездомни, хора от малцинствата, изпаднали в социална изолация.
В 113 общини през т.г. работят 230 здравни медиатори, които посредничат в процеса на осигуряване на достъп до здравни услуги на хора от уязвими малцинствени групи.
Понятието здравен медиатор се въвежда за първи път с приетата от Министерския съвет Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства (2005-2015 г.).
През 2007 г. професията е въведена в Националния класификатор на професиите в подклас "Приложени специалисти в здравеопазването" и единична група "Здравни работници в общности". Сред изискванията за упражняването й е минимум завършено средно образование и задължително завършен специализиран курс за здравен медиатор, одобрен от МЗ или диплома (сертификат) от Медицински колеж, а владеенето на ромски/турски език е препоръчително. 
Здравните медиатори са включени като основно действащо звено и в редица други стратегически документи и програми, подчертават от МЗ. Функциите на здравния медиатор са свързани с провеждането на беседи за повишаване на здравната култура, включително семейно планиране, съдействие на общопрактикуващите лекари за повишаване на имунизационния обхват, извършване на патронаж на млади майки, бременни, хора с хронични заболявания и др. Като пример за успешна работа на здравните медиатори от МЗ припомнят справянето с епидемията от морбили през 2010 г.

 

 

Апис
Всички права запазени "ДУМА"