07 Декември 2019събота11:27 ч.

На фокус

Пет милиона мишлета с пробити в НАП досиета

Сривът на сървърите на приходната агенция показа, че наредбата за касовите апарати създава повече проблеми, отколкото ги решава

/ брой: 156

автор:Евгени Гаврилов

visibility 1062

Какви са видът и обхватът на изтеклата информация? За- страшена ли е националната сигурност? По какъв начин ще бъдат защитени гражданите и фирмите? Тези въпроси си за- даваме от 15 юли, когато сървърите на НАП бяха про- бити и оттам изтекоха огром- ни масиви от чувствителна информация. Причините за това са все още неясни, но каквито и да са те, фактът си е факт и милиони физически лица и фирми вече са застра- шени от злоупотреба с инфор- мация за тях. Сървърите на НАП се сринаха и това доба- вя още един въпрос - дали приходната агенция е техно- логично готова да работи по новите правила за касовите апарати, налагани от просло- вутата наредба Н-18. Както изглежда, тя ще претърпи про- вал, въпреки че Върховният административен съд отхвърли жалбата на бизнеса срещу нея. НАП е подложена на постоянен натиск да уве- личава данъчната събираемост и това да дава повод Той да се хвали под път и над път. Как- то се казва, лакомо правител- ство НАП затрива. От БСК официално декларираха, че скандалът с регистрите на НАП прави повече от нало- жителни промените в наредба Н-18, включително прецизира- не на текстове и промяна на срокове, така че нейното при- ложение да не създава риско- ве за фирмите и за хората.

Усложнение

В опитите си да се пребо- ри с укриването на обороти правителството чрез Минис- терството на финансите и НАП на практика усложни условията за бизнес. През есента на миналата година беше въведено изискването всички търговци поетапно до средата на 2019 г. да усъвършенстват фискалните си устройства, така че да от- печатват QR код на всяка ка- сова бележка и данните за всяка продажба да се отчитат онлайн в НАП. Така стана ясно, че до края на тази годи- Пет милиона мишлета с пробити в НАП досиета Сривът на сървърите на приходната агенция показа, че наредбата за касовите апарати създава повече проблеми, отколкото ги решава на трябва да бъдат подменени и всички над 400 000 касови апарата в страната. По груби оценки на НАП това означава над 120 млн. лв. допълнителни разходи за фирмите. Според Адриан Николов от Институ- та за пазарна икономика най- неприемливият аспект на но- вите изисквания към фискал- ните устройства е безраз- борното трупане на неочак- вани разходи върху бизнеса. “Никой не остана незасегнат - при малките търговци раз- ходите може да означават за- тягане на коланите за месец- два. Големите фирми са при- нудени да инвестират в зна- чителни изменения в своя соф- туер за управление на продаж- бите и само можем да гадаем колко точно им струва това”, твърди Николов. но одобрени програмни про- дукти и няма да се позволява на търговците да използват софтуер извън този списък.

Отлагане

Подмяната на касовите апарати и софтуера за управ- ление на продажбите на реги- стрираните по ДДС близо 150 000 фирми у нас върви обаче към ново отлагане. Около два месеца преди крайния срок в НАП са регистрирани само 196 програмни продукта, кои- то отговарят на условията на наредба Н-18. Те са само на български производители, като нито една международна компания до момента не е представила пред НАП свои продукти, въпреки че те са добре разпространени у нас. Няма одобрен и нито един та си и всички бензиностан- ции. ИТ специалисти преду- преждават, че при това темпо на одобрение на софтуерните продукти е невъзможно да се спази крайният срок - 30 сеп- тември. Както стана вече дума, към момента има одобрени само 196 софтуерни продук- та, а те са хиляди. Фирмите, които останат да работят с неодобрен от НАП софтуер и след 30 септември, ги грози глоба от 10 хил. лв. и затваряне на обектите. Непо- средствено преди местните избори властта обаче едва ли ще си позволи да допусне на- прежение сред търговците.

Редакция

Наредбата за касовите апа- рати беше редактирана мина- лата година с иначе нелошата ворите, въпреки че на сайта на НАП са качени 30 страни- ци с разяснения, данъчните променят част от правилата в крачка, а за капак дойде ха- керската атака, която съвсем оплете ситуацията. През пролетта правителст- вото одобри поредния доклад на Съвета за административ- на реформа, в който ключов проект бе каталог с услуги за гражданите и бизнеса, който бе кръстен с помпозното за- главие “10 епизода от живо- та”. Не стана ясно кои точно епизоди от живота е включи- ло правителството в този ка- талог, но със сигурност всеки бизнес, всяко малко и средно предприятие може да разкаже своите премеждия от допира си с държавната администра- ция. Специално предприема- чите вероятно ще запомнят онзи епизод от своя живот, в който за пореден път им се наложи да подменят касовите апарати и софтуера, с който управляват своите продажби. Оказа се, че не само срокът за подмяната на този софтуер е твърде кратък, но и изисква- нията към него са твърде не- логични, неясни и много чес- то написани така, сякаш в България всички са кръчмари.

Зависимост

“С тази наредба НАП на- прави така, че всички по за- кон ставаме зависими от сървърите на данъчната адми- нистрация, които не са ста- билни. Когато се прави една сериозна централизирана сис- тема, тя се защитава - незави- симо дали някой изпраща при- ятни или неприятни данни. В момента има няколко разра- ботчика на касови апарати и те могат да ги съберат в една стая и да им се скарат. Но какво ще стане, след като на- правим софтуерна фискализа- ция и софтуерите, с които се работи и които изпращат ка- сови бележки, станат хиляди? Не се прави така. А в същото време НАП предприе такава драстична ИТ инициатива, без да е подготвена”, казва Иван Аржентински от Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ), цитиран от “Капитал”. Резултатът е очевиден - 5 милиона мишлета се оказаха с пробити в НАП досиета. По традиция изгоря- ха бушоните - шефовете по си- гурността в НАП. А нейната директорка Галя Димитрова се върна на бял кон след отпус- ка. Даже се оплака пред спе- циално създадената парламен- тарна комисия, че и тя била хакната. Преди време парламентът прие безобидни на пръв по- глед промени в Закона за мит- ниците, свързани с премахва- нето на някои хартиени удо- стоверения, които фирмите трябва да представят пред митническите органи. По до- бре известния вече тарикат- ски начин, без предварително публично обсъждане, в пре- ходните и заключителните разпоредби на закона между първо и второ четене ти- хомълком бяха вмъкнати и промени в Закона за ДДС. Те въведоха нови изисквания към софтуера, с който в търгов- ските обекти се управляват продажбите. Официалната цел бе да се прекратят възможностите за манипули- ране на устройствата и укри- ване на обороти. НАП бе задължена да поддържа пуб- личен списък с предварител- софтуер за продажба в елек- тронен магазин, въпреки че в НАП се регистрираха 15 000 електронни търговци. Данните за одобрения соф- туер бяха предоставени от представители на НАП на поредната среща с бизнеса в края на миналия месец, орга- низирана специално от Аген- цията за малки и средни пред- приятия. Там за пореден път стана ясно, че предприемачи- те и софтуерните специалис- ти продължават да нямат представа какво точно се изи- сква от тях и как да прилагат поредните претенции на НАП. Неясноти има и как точно да се разбира понятие- то “търговски обект”. Проблемът идва и от това, че наредбата Н-18 засягаше само търговията на дребно, заведенията, хотелите, но НАП включи към изисквания- идея държавата да се бори със сивата икономика. Макар НАП първо да отричаше, по- сле мълчаливо призна, че сро- ковете са твърде кратки, тек- стовете са неясни, а мащабът на промените е значително по-голям от първоначалните очаквания на приходната агенция. Всичко това създаде ненужно напрежение между администрацията и стотици хиляди компании въпреки вече обявеното удължаване на сроковете за ползващите софтуер за управление на продажбите (СУПТО). Междувременно срещите между бизнес организации и НАП станаха ежедневие, но хаосът около прилагането на наредба Н-18 на Министер- ството на финансите продъл- жава. Въпросите на компани- ите - разработчици на софту- ер, все още са повече от отго-

Нов прокурор сменя главния

автор:Дума

visibility 62

110 години от рождението на Никола Вапцаров

автор:Дума

visibility 59

Поледица скова България

автор:Дума

visibility 71

Проверки по пътищата заради студентския празник

автор:Дума

visibility 68

Нов удар срещу Китай

автор:Дума

visibility 140

Бедност заплашва развития свят

автор:Дума

visibility 384

/ брой: 235

Национална стачка блокира Франция

автор:Дума

visibility 205

/ брой: 235

Алпите били база за руския шпионаж в Европа

автор:Дума

visibility 306

/ брой: 235

Боко ТВ

автор:Велислава Дърева

visibility 830

/ брой: 235

В България се имитира борба срещу корупцията

автор:Дума

visibility 343

/ брой: 235

Животът на един "шпионин"

visibility 370

/ брой: 235

 

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. За повече информация можете да прочетете нашата политика за бисквитките и политиката ни за поверителност.

ПРИЕМАМ