22 Септември 2021сряда09:34 ч.

ново:

България празнува 113 години Независимост България празнува 113 години Независимост

Земеделието в Софийска област е истинска катастрофа

Животновъдството е на изчезване, производството на зърно е намаляло 3 пъти, а на плодове и зеленчуци - 6 пъти

/ брой: 268

автор:Въто Христов

visibility 5883

Пиша тези редове за земеделието в Софийска област, макар че тя не е типична за отрасъла по няколко причини. Това е една от най-големите по територия области в страната - 7091 кв. км и 22 общини. Обгръща нашата столица от всички страни със Софийското поле и няколко забележителни планини - тук са Витоша, курортите Боровец, Долна баня, Костенец, Копривщица и какво ли още не. От нея започват (или завършват) главните пътни и жп артерии за страната и чужбина. От птичи поглед при кацане и излитане на самолетите пътниците добиват впечатление за нашето земеделие и гори. В областта и столицата се намират няколко важни селскостопански научноизследователски института и ССА. Тя е най-близо до най-големия консумативен център на хранителни продукти, където са съсредоточени всички власти. В София и околностите живеят останалите живи ръководители на областта по време на т.нар. тоталитарен режим, сложили началото на промените, и днешните, които, вярвам, изпитват различни чувства по състоянието на отрасъла.

Едните се вайкат

вторите самодоволно потриват ръце, а третите са се настанили на управленските кресла и какво правят за земеделието в областта, не знам. Какво разбираме от статистическите сборници от средата на осемдесетте години на миналия век, данните от преброяването на земеделските стопанства от 2010 г. и доклада за дейността на областната дирекция "Земеделие" за 2012 г.?
1. Използване на земята. През 1986 г. използваната земя е била 1 746 хил. дка, от които ниви - 1 077 хил. дка, естествени и изкуствени ливади и пасища - 628 хил. дка и трайни насаждения - 41 хил. дка. За 2010 г. общата площ е 1 742 хил. дка. Остава впечатлението, че няма съществена разлика.

Така ли е всъщност?

Едно внимателно разглеждане на данните от преброяването (2010 г.) сочи, че ИЗП е 879 хил. дка, други 628 хил. дка са посочени като гори и залесени площи (591 хил. дка), стопански дворове, необработваеми земи и т.н. - всичко 1 507 хил. дка. Излиза, че близо 900 хил. дка земя не се използват по своето предназначение - 591+235+50 (угари). Това са земите, обрасли с храсти, бурени, треви и т.н.,често ставащи обект на големи пожари около София. В ИЗП са посочени други 385 хил. дка ливади. Не по-малко интересна и тревожна е структурата на категорията ниви (таблица 1).
Цифрите добре илюстрират големите промени, които са настъпили при използване на земята - рязко намаление на площите със зърнени култури, зеленчуци, картофи и фуражни култури. Многократно увеличение има само на площите с технически култури - ленът е изместен от слънчогледа.

Появила се е нова категория - угари, която при нашите условия е скрита форма на изоставени земи. Угар означава изорана и оставена да почива 1-2 години земя. Едва ли някой е видял такава земя в Софийска област. Трайните насаждения са намалени от 41 на 10 хил. дка.
2. Собствеността на използваната 879 хил. дка земя се разпределя както следва: държавна и общинска земя общо 6,6%; на юридически лица - 2,3%, на физически лица - 91,1%. Броят на стопанската и използваната земя и средният й размер са дадени в таблица 2.Вижда се, че в Софийска област няма големите арендаторски стопанства, търговски дружества и земеделски кооперации, които съществуват в други райони на България. Дребни са и стопанствата на физически лица. По форма на стопанисване - 70% под аренда и наем, и 30% от земята се използва от собствениците. За страната тези проценти са съответно 80 и 20. Без земя са 373 стопанства.
Положителен е фактът, че за периода от 2003 до 2010 г. ИЗП се е увеличила от 518 хил. дка на 879 хил. дка със 70%, а броят на физическите лица, ползващи земя, е намалял от 31 982 на 13 818 - повече от два пъти.
3. Рязко е намалял броят на животните (таблица 3).Коментарите са излишни. Състоянието на животновъдството може да се определи като катастрофално. По време на т.нар. тоталитарен режим личните дребни стопанства на гражданите са имали 21 хил. говеда, 153 хил. овце и 4 хил. свине. От тези данни личи "приносът" на ликвидационните съвети, създадени по указание на първия президент на Р България и тогавашния министър-председател. Освен посочените цифри на намаление, искам да подчертая факти, които не се набиват в очите. Това са основните стада на кравите и овцете-майки, които през 1986 г. са били съответно 40 и 64%  от общото поголовие, а сега са 67 и 92%. Това показва, че и малкият ресурс, с който разполага областта, се похабява чрез преждевременно изколване на телетата и агнетата. Все още се помнят угоителните стопанства и ферми за телета и шилета, които съществуваха на територията на областта. Намалял е броят на биволите, на конете, на пчелните семейства (от 24 на 12 хиляди).
4. За да бъде по-пълна картината за упадъка на земеделието в областта, нека видим и няколко натурални показателя. Производството на зърно е намаляло от 226 хил. тона на 74 хил. т - 3 пъти, на зеленчуците - 6 пъти, на картофите от 90 на 38 хил. т. Годишно се произвеждат около 10 хил. т маслодайни семена, предимно слънчогледови, което в миналото не е ставало. Символично е производството на фураж, за което говорят засяваните площи - в миналото 454 хил. дка, сега около 20 хил. дка. През 1986 г. е произведено 93 млн. литра мляко (от което 89% краве) срещу 46 млн. литра сега. Средната млечност на кравите се задържа на едно ниво в продължение на 30 години, а на овцете и козите се е повишила. Силно е намаляло и производството на т.нар. червени меса (от говеда, овце и свине) от 17 хил. т на 3,5 хил. т - пет пъти, в т. ч. говеждото е намаляло 8 пъти, овчето месо 6 пъти и свинското - 3 пъти. Неколкократно е намаляло производството на птиче месо и яйца.
Докладът за дейността на областната дирекция "Земеделие" за 2012 г. представлява един

грамотно написан отчет

отразяващ състоянието на отрасъла през последните години, работата на дирекцията и съществуващите проблеми. Според ръководството на дирекцията факторите, които влияят върху развитието на земеделието в областта, са: застаряващо население; наклонените терени и отдалечеността на имотите от населените места; неподходящи пътища; не всички имоти имат реални собственици, което затруднява сключването на договори за обработка; недостатъчна малогабаритна техника; липса на племенни животни; лоши пазарни условия за реализация на продукцията; недостатъчни финасови ресурси (собствени и кредитни) за нормално функциониране на стопанствата. Посочена е необходимостта от инвестиране в подготовката и повишаване на квалификацията на кадрите на областно, общинско и фермерско равнище, занимаващи се или имащи отношение към земеделието в областта. Тези изводи на дирекцията аз споделям. Няма столица и град в Европа с толкова неугледни околности.
От така изнесените данни за състоянието на земеделието в Софийска област в миналото и сега произтичат много въпроси, на които управляващите трябва да дадат отговор и да намерят решение за развитие на отрасъла. Аз ще изложа своето мнение.
    През изминалите 24 години в Народното събрание винаги е имало 6 (шест) народни представители от различни политически партии с променливо партийно съотношение. Наблюдавал съм техни изказвания по различни въпроси на законодателната дейност или питания до министрите. За съжаление, не съм чул въпроси или конкретни инициативи за земеделието в областта. Някои от тях седят на първия ред в парламентарната зала. Такива прояви те имат само в предизборните кампании, които впоследствие се изоставят или забравят. Същото нещо се отнася и до областните управители и техните заместници, които са представители на изпълнителната власт. Законодателната и изпълнителната власти бягат от конкретиката.
Често се чуват изказвания и закани от изпълнителната власт за децентрализиране на управлението в страната.

Това така и не се случва

Най-централизирано е управлението в земеделието. То се ръководи от МЗХ. Областните дирекции "Земеделие" са подчинени директно на министерството и нямат управленска връзка с областната държавна власт. В общините положението е същото. Тук държавната власт няма никакви задължения или отношение към арендните отношения, собствеността и използването на земеделската земя или проблемите на производството. Необходима е промяна и децентрализация на управлението на отрасъла.
От няколко години ЕС разработва и обсъжда общата селскостопанска политика и програма за периода 2014-2020 г. Нашето МЗХ също се опита да разработи "Национална стратегия за устойчиво развитие на земеделието в България за периода 2014-2020 г." С участието на повече от сто изтъкнати учени и ръководители е написан материал от 348 страници. Но в него няма нищо стратегическо, защото липсва цел и показатели, които се стремим да постигнем. Президентът на републиката яхна тази неосъществена идея и организира нейното обсъждане, което така и не се състоя. Мнението си за този документ публикувах във вестник "ДУМА" от 09.10.2013 г. Питам се защо няма поне опит за разработка  на подобен материал за Софийска област, от какъвто тя има крещяща нужда. Това е необходимо и за всяка община. Или ще оставим развитието на отрасъла на самотек, както през изминалите 24 години, и ще го поверим на пазарната стихия, която виждаме до какво ни доведе и в Софийска област.

Отбелязваме 113 години от Независимостта на България

автор:Дума

visibility 25

Мръсният въздух убива 14000 българи годишно

автор:Дума

visibility 229

Общините искат 2% от данъка върху доходите

автор:Дума

visibility 359

/ брой: 181

НАП спря 14 сайта за онлайн залагания без лиценз

автор:Дума

visibility 293

/ брой: 181

Обявиха банковите такси за пладнешки обир

автор:Дума

visibility 619

/ брой: 181

Девет места в Европа с най-евтини и слънчеви имоти са български

автор:Дума

visibility 370

/ брой: 181

В Германия застреляха касиер, помолил клиент да сложи маска

автор:Дума

visibility 293

"Единна Русия" с мнозинство в Думата

автор:Дума

visibility 484

/ брой: 181

Нов успех на лидера на ГСДП Олаф Шолц

автор:Дума

visibility 384

/ брой: 181

Франция иска ЕС да спре преговори с Австралия

автор:Дума

visibility 353

/ брой: 181

Моите песни

visibility 418

/ брой: 181

Независимостта не е гаранция за правилни решения

автор:Велиана Христова

visibility 680

/ брой: 181

Парламентът на провалените надежди

автор:Юлия Кулинска

visibility 971

/ брой: 181

Опасно и цинично

visibility 520

/ брой: 181

 

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки", които ни помагат за подобряване на преживяването на потребителите, за персонализиране на съдържанието и рекламите, и за анализ на посещаемостта. За повече информация можете да прочетете нашата политика за бисквитките и политиката ни за поверителност.

ПРИЕМАМ